Referenties

Veel verrichte projecten, zowel in het binnenland als het buitenland, zijn een belangrijkste stimulans geweest voor de verdere uitbouw van het bedrijf. Deze kennis werd gebruikt om nieuwe producten te ontwikkelen voor vele uiteenlopende toepassingen. Vooral complexere geofysische metingen zijn een uitdaging om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. De ontwikkelde apparaten zijn daardoor in de loop der jaren sterk verbeterd, zowel de hardware als de daarbij behorende software.

Voorbeelden van proefprojecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd en die hebben geleid tot verdere ontwikkeling van de grondradarapparatuur en de daarbij behorende software


Alliander

Ondergrondse infra
inmeten elektriciteitskabels en gasleidingen, specifiek van huisaansluitingen.

Gasunie

Ondergrondse infra
Controle K&L ondergrondse gasdistributiestations

Prorail

Spoorwegen
Ontwikkeling nieuwe randapparatuur voor lokaliseren van kabels en leidingen

Vitens

Ondergrondse infra
opsporen van pvc reparatiestukken

Gemeente Arnhem

Gemeentelijke dienst
controle stabiliteit van moerriool          

Waterschap Scheldestromen

Civiele techniek
Onderzoeken methodiek om dikte van kleipakketten op dijken.

Drenthe

Cultuur historie
In kaart brengen van hunebedden 

HIG

controle detectielussen in samenwerking met HIG

Stonehenge (UK)

Archeologie
inmeten van ondergrondse structuren